حسین عازم نایی

اپلیکیشن حسابداری هوفر

هوفر

یکی از اعضای تیم توسعه دهنده برنامه حسابداری هوفر

تکنولوژی های مورد استفاده:

Flutter, Dart