حسین عازم نایی

نسخه کارشناس اپلیکیشن همراه مکانیک

همراه مکانیک کارشناس

یکی از اعضای تیم توسعه دهنده اپ کارشناسی همراه مکانیک

تکنولوژی های مورد استفاده:

Flutter, Dart