حسین عازم نایی

با علاقه انتخاب رشته کنید

رشته تان را با علاقه انتخاب کنید!

رشته تان را با علاقه انتخاب کنید!

اگر از دانشجوها بپرسید خواهید دید که بسیاری از دانشجویان به رشته ای که در آن درس می خوانند علاقه ای ندارند و عمدتا تحت تاثیر جامعه و خانواده وارد…

ادامه مطلب